PIDOMA STIHL

ADATKEZELÉS

Adatvédelem Pidoma Kft.

2626 Nagymaros, Halász u. 14.
Telefon: +36 30 625 3115
E-mail: fureszgep@pidoma.hu
Pidoma Kft.
Cégjegyzék: 13 09 130586
Nyilvántartást vezető cégbíróság: Pest megyei Bíróság
Központ: Pest megyei Bíróság
Adószám: 14859319-2-13
(a továbbiakban: „STIHL” vagy „mi”) örömmel veszi, hogy meglátogatja weboldalainkat és érdeklődik vállalatunk és termékeink iránt. Számunkra az adatvédelem nem csupán látszólag fontos, ezért az Ön személyes adatainak védelmét nagyon komolyan vesszük. Adatait a legnagyobb gondossággal és titoktartással kezeljük, és azokat csupán a vonatkozó adatvédelmi rendelkezések, illetve különösképpen az EU Általános Adatvédelmi Rendelete (General Data Protection Regulation: „GDPR”) által meghatározott keretek között használjuk fel.

Pidoma Kft. Adatkezelési tájékoztató

1. Adatkezelő

Neve: Pidoma Kft.
Cím: 2626 Nagymaros, Halász u.14.
Adatkezelő képviselője: Péntek István
Telefonszám: +36 30 625 3115
Az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos elérhetősége: fureszgep@pidoma.hu
Honlap: www.pidoma.hu
A jelen tájékoztató az adatkezelő egyoldalú kötelezettségvállalása az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) és a vonatkozó tagállami jogszabályok mentén.
Jelen Szabályzat az Adatkezelő által bármikor egyoldalúan módosítható és/vagy visszavonható, az Érintettek egyidejű tájékoztatásával. A tájékoztatás a honlapon történő közzététellel, illetve a változás jellegétől függően az Érintettek közvetlen értesítésével valósul meg.

2. Adatkezelés célja

2.1 Számlák, garancialevelek és jótállások könyvelése
Vevőknek kiállított garancialevelek, jótállások, számlák, a számlák kiegyenlítésével kapcsolatos információk könyvelése.
Adatkezelés jogalapja: Törvényi
A kezelt adatok köre:
Név,
cím,
bankkártya szám,
bankszámla szám,
e-mail cím (távoli nyomtatáshoz)
Adatkezelés tervezett határideje: Számviteli tv. és Ptk. alapján.
2.2 Bankkártyás fizetési bizonylat kezelése
A bankkártyás fizetéshez kapcsolódó bizonylatok kezelése.
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – bankkártya szolgáltatóval történő elszámolás
A kezelt adatok köre:
Aláírás.
Adatkezelés tervezett határideje: Tiltakozásig, vagy a kapcsolódó számviteli bizonylat törvényi tárolásának vége.
2.3 Postakezelés
Az Kft. működésével kapcsolatos postázáshoz kapcsolódó bizonylatok kezelése.
Adatkezelés jogalapja: Törvényi
A kezelt adatok köre:
Név,
cím.
Adatkezelés tervezett határideje: Számviteli tv. szerint.
2.4 Panaszkönyv kezelés
Az egyesület által üzemeltetett üzlethelyiségben lévő panaszkönyv, vagy vásárlók könyvéhez tartozó adatkezelés.
Adatkezelés jogalapja: Törvényi
A kezelt adatok köre:
Név,
cím,
telefonszám,
e-mail cím,
aláírás.
Adatkezelés tervezett határideje: Fogyasztóvédelmi tv. szerint.
2.5 GDPR rendelettel összefüggő adatkezelés
Adatok kezelése, adatátadási nyilvántartás, adatvédelmi incidensek, Érintetti igények, kérdések
Adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség
Név
Adatvédelmi azonosító
Érintetti kérelem, dátuma, típusa, tartalma
Érintetti kérelem eredménye
Incidens dátuma, dokumentációja, eredménye
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: a szerződés meghiúsulása
Adatkezelés tervezett határideje: Nem selejtezendő
Adatkezelés tervezett határideje: törvényi kötelezettség

3. Érintettek köre

Az adatkezelővel üzleti viszonyban álló magánszemélyek, vagy az Adatkezelőhöz bármely csatornán jelentkezők, akik jelentkezésüket az Adatkezelő számára eljuttatják vagy az Adatkezelő munkatársainak átadják.

4. Gyermekek

A szolgáltatásaink és termékeink nem 16 év alatti személyeknek szólak. A 16. életévét be nem töltött gyermek személyes adatait kizárólag törvényi előírás miatt, és az érintett szülő hozzájárulásával kezeljük, amennyiben a tudomásunkra jut, hogy a fentiektől eltérő céllal 16 év alatti gyermektől személyes adatokat gyűjtöttünk be, a lehető legrövidebb idő alatt megtesszük az adatok törléséhez szükséges lépéseket.

5. Az adatkezelés időtartama

Törvényi megfelelés esetén a számviteli törvényben vagy a fogyasztóvédelmi törvényben meghatározott tárolási idő.
Szerződés esetén: a ptk-ban meghatározott tárolási idő.
Hozzájárulás esetén: az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig.
Jogos érdek esetén: az Érintett tiltakozásáig

6. Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás

Az adatkezelő az adatkezelés során a vele szerződött adatfeldolgozó(k) számára továbbítja az adatokat.
A címzettek kategóriái: Könyvelő cég

7. Kötelezően megadandó adatok köre

Az Adatkezelő az egyes adatmegadási felületeken, amelyeken minden adat megadása kötelező külön nem jelöli a kötelezően kitöltendő adatokat. Azokon a felületeken, ahol nem minden adat megadás kötelező az adatkezelő csillag* megjelenítésével jelzi a kötelezően megadandó adatmezőket.

8. Adatmegadás elmaradásának következménye

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: A kapcsolatfelvétel meghiúsulása

9. Az adatok megismerésére jogosultak köre

A megismert adatokat az adatkezelő az 5. pontban megjelölt címzett(ek) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az Adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt kollégái ismerhetik meg.

10. Adatok nyilvánosságra hozatala, adattovábbítás

Nyilvánosságra hozatal kizárólag külön az érintett hozzájárulásával történik.

11. Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait az Európai Gazdasági Térség államain kívüli harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez továbbítja. Az adattovábbítás garanciája az érintett KIFEJEZETT HOZZÁJÁRULÁSA.

12. Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás

Az adatokat az Adatkezelő az Információ Biztonsági Szabályzata elvárásai alapján zárt rendszerben kezeli.
Adatkezelő gondoskodik az alapértelmezett és beépített adatvédelemről. Ennek érdekében az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy:
az adatokhoz való hozzáférést pontosan szabályozza;
csak olyan személyeknek engedélyezze a hozzáférést, akiknek az adat az azzal való feladat elvégzése érdekében szükséges, és ekkor is csak azon adatokhoz lehessen hozzáférni, mely minimálisan szükséges a feladat ellátásához;
az általa megbízott adatfeldolgozókat körültekintően választja ki, és megfelelő adatfeldolgozói szerződéssel gondoskodjon az adatok biztonságáról;
gondoskodjon a kezelt adatok változatlanságáról (adatintegritás), hitelességéről és védelméről.
Az Adatkezelő ésszerű mértékű fizikai, műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmaz az Érintetti adatok védelmére, különösen azoknak a véletlen, illetéktelen, törvénytelen megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, továbbadása, felhasználása, elérése vagy feldolgozása ellen. Az Adatkezelő a személyes adatokhoz való ismert, és az érintettre nézve magas kockázattal járó illetéktelen hozzáférés vagy azok felhasználása esetén haladéktalanul értesíti az Érintettet.
Adatkezelő, amennyiben Érintetti adat továbbítása szükséges, gondoskodik a továbbított adatok megfelelő védelméről, például az adatállomány titkosításával. Az Adatkezelő a harmadik személyek által megvalósított Érintetti adatkezelésért teljeskörű felelősséggel tartozik.
Adatkezelő megfelelő és rendszeres biztonsági mentésekkel is gondoskodik arról, hogy az Érintett adatai a megsemmisüléssel vagy elvesztéssel szemben védve legyenek.

13. Az érintettek jogai

Az Érintett az 1. Pontban megjelölt elérhetőségeken az Adatkezelőnél,
kérheti, hogy adjon tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről,
kérheti adatainak helyesbítését,
tájékoztatást kérhet az adatkezelésről
kérheti személyes adatainak törlését és az adatkezelés korlátozását,
Érintett fenti jogaival bármikor élhet. Az erre irányuló kérelmet az Érintett az 1. Pontban megjelölt kapcsolattartási címek egyikén juttathatja el az Adatkezelő számára.
kérheti adatainak átadását másik adatkezelőnek, amennyiben az adatkezelés szerződésen vagy hozzájáruláson alapul és az adatkezelő automatizált eljárás keretében kezeli.
rendelkezhet a korábban az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonásáról
Az Adatkezelő a kérelem benyújtását követően legkésőbb 1 hónapon belül – kivételes esetben a jogszabály által megengedett ennél hosszabb határidőben – elintézi vagy elutasítja (indoklással ellátva) a bejelentést. A vizsgálat eredményéről az Érintettet írásban tájékoztatja.
13.1 A tájékoztatás költsége
Az adatkezelő az intézkedéseket, illetve a szükséges tájékoztatásokat első alkalommal díjmentesen biztosítja.
Amennyiben az Érintett egy hónapon belül 2. alkalommal is kikéri ugyan azon adatokat, melyek ez idő alatt nem változtak az Adatkezelő adminisztratív költséget számít fel.
Az adminisztratív költség elszámolás alapja a mindenkori minimálbér órára vetített költsége, mint óradíj.
A tájékoztatáshoz felhasznált munkaórák száma az előbbi óradíjon elszámolva.
Továbbá a papír alapú tájékoztatási igény esetén a válasz nyomtatási költsége önköltségi áron és postázási költsége.
13.2 Tájékoztatás megtagadása
Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, nem jogosult a tájékoztatásra vagy az adatkezelő bizonyítani tuja, hogy az Érintett rendelkezik a kért információkkal az adatkezelő elutasítja a tájékoztatási kérelmet.
Ha az érintett kérelme különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést, ha
egy hónapon belül harmadik alkalommal él az Érintett ugyanazon tárgyú a 15-22. cikk szerinti jogai gyakorlására irányuló kérelemmel.
13.3 Tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak a jogos érdek vagy közhatalmi jogosítvány jogalapon alapuló kezelése ellen.
Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű, jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

14. Alkalmazott jogszabályok

A Adatkezelő által végzett adatkezelésekre irányadó jogszabályok:
a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 (EU) Rendelet (továbbiakban: „GDPR”),
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(továbbiakban: „Infó törvény”),
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: „Számviteli törvény”),
a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: „Ptk.”),
a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: „Fogyasztóvédelmi törvény”)

15. Jogorvoslat

Bármely érintett a sérelmezett adatkezeléssel szemben jogosult bírósági eljárás megindítására is, az adatkezelő vagy az Érintett lakóhelye szerint illetékes bíróságon, mely eljárás illetékmentes és melynek során a bíróság soron kívül jár el.
Az Érintett a fentieken túl panasszal is élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál
Elnök: dr. Péterfalvi Attila,
Cím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.,
Elehetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu,Nagymaros, 2018. május 24.


PDF   Pidoma Kft. Adatkezelési tájékoztató - letölthető PDF-ben
kezdőlap | üzlet | szerviz | termékek | rólunk | kapcsolat | adatvédelmi tájékoztató

Facebook: PIDOMA KFT.